ആ സെമിനാറും കഴിഞ്ഞു.സാരംഗിൻ് ഒത്തിരി പുകഴ്ത്തലുകളും വാഴ്ത്തലുകളും കിട്ടി. സെമിനാറിനു പുറത്തെലോകം ഒരു മാറ്റവുമില്ല്ലാതെ ഒഴുകുന്നു. ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിതൊക്കെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ ചിലത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു.

സെമിനാർ നടക്കുന്ന ഹാളിനു തൊട്ട് വെളിയിൽ തനിച്ചു വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ചിത്രങ്ങളുമായി കുറെയേറെ ചിത്രകാരന്മാർ. അവർക്ക് അതു വിറ്റു കിട്ടിയിട്ടു വേണം ഉപജീവനം നടത്താൻ. മാറ്റമില്ലാത്തൊരു ലോകം. അത് എവിടെയുമുണ്ട്. മുംബൈയിലെപ്പോലെ അട്ടപ്പാടിയിലും. ആ മാറാത്ത ലോകത്ത് മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴാണ് സാരംഗിനു പ്രസക്തിയുണ്ടാവുന്നത്.

ഞങ്ങൾ രാവിലെ പുറപ്പെടുന്നു.വൈകിട്ടോടെ സാരംഗിൽ തിരിച്ചെത്തും. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭൂമി,കർമ്മമണ്ഡലം. അവിടെയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സുഖം മറ്റെവിടെ കിട്ടാൻ!