റാഗിംഗ് എന്ന കാടത്തരം.

വായിക്കുക, പ്രതികരിക്കുക.
ഈ കാടൻമാമൂൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇന്നും സജീവമാണെന്ന് വാർത്തകളിൽ നിന്നും അറിയുന്നു. ഇതു തുടച്ചു മാറ്റി. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗവന്മെന്റ് ഇനിയെന്നാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക?