ലോകമേ വിദ്യാലയം!
നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്. മറ്റു ജന്തുക്കളെപ്പോലെ ജീവിച്ചു പോവാൻ നമുക്കാവില്ല. വെറും എഴുത്തും വായനയും മാത്രമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളം മാറ്റിച്ചവിട്ടുക തന്നെ വേണം. ഏതു പ്രതിസന്ധികളേയും അതിജീവിക്കാനുള്ള മെയ്ക്കരുത്തും മന:കരുത്തും നേടാനാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണു ആധുനിക കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആവശ്യത്തിന് അഭ്യാസബലമുള്ളവർക്കു മാത്രമേ ഈ ജീവിതത്തിൽ വിജയകരമായി ജീവിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.
ഹിരണ്യയും പാർത്ഥനും അവരുടെ പതിവുള്ള കളികളിലാണ്. ഈ കളിയുടെ ആശാൻ അവരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ മണികണ്ഠൻ ആകുന്നു. ഇരുളഭാഷയും ഇത്തരം അഭ്യാസങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ‘മണികണ്ഠ ഗുരു’വാണ്. കക്ഷിക്ക് എന്നും സ്കൂളിൽ പോകണം. ലോകം മുഴുവനും വിദ്യാലയമായി കിട്ടിയ ഹിരണ്യക്കും പാർത്ഥനും പഠിക്കാനായി വേറെവിടെ പോകാനാണ്!

Image may contain: 1 person, shoes, tree, outdoor and nature